telefon

vyhledávání


menu

GDPR

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Společnost ADRIA GOLD, s.r.o., U Dvora 210, Nivnice ( dále jen „Společnost”) při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Hlavním cílem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Za tímto účelem provedla Společnost rozsáhlý interní audit, na jehož základě implementovala vhodná praktická opatření směřující k ještě větší ochraně osobních údajů zákazníků, fyzických osob.

Společnost výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, další výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.

Při naší obchodní činnosti jsme připraveni vždy a především hájit zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak, aby nedocházelo k zásahům do jejich práv, a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dodržujeme zásady transparentnosti a korektnosti zpracování. Vždy dbáme o to, aby zůstala zachována veškerá práva našich zákazníků jakožto subjektu údajů (včetně práva být informován, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, na výmaz, na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování). 

  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům. Subjekt údajů může u Společnosti kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, případně zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Dále může Subjekt údajů žádat o sdělení, odkud Osobní údaje Společnost získala. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů znamená, že Společnost musí vymazat Osobní údaje Subjektu údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li zpracování či je výmaz uložen zákonem.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů znamená, že pokud Subjekt údajů podá žádost, která vyvolá sporné otázky ohledně zpracování jeho Osobních údajů (např. sporná přesnost, sporný účel či důvod zpracování), Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno výslovným souhlasem Subjektu údajů či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů znamená, že má Subjekt údajů právo získat své Osobní údaje, které Společnosti poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů znamená, že Subjekt údajů smí u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů. Po vznesení námitky nesmí Společnost Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či konkrétního uplatnění práva nás kontaktujte na tomto emailu trtkova@adriagold.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti. Obratem vám pošleme formulář, ve kterém popíšete, co přesně vás zajímá. Společnost má poté 30 dní na vyjádření.

V Nivnici dne 17. 5. 2018

Za správce osobních údajů - společnost ADRIA GOLD, s.r.o. Bc. Marie Trtková, pověřená agendou GDPR

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADRIA GOLD, s.r.o.
IČ: 255 32 766, se sídlem Nivnice, U Dvora 210, PSČ 687 51    

I. Úvodní ustanovení

1. Rozsah všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností ADRIA GOLD, s.r.o. a druhými stranami.
1.2. Jednotlivá ustanovení smluv uzavřených mezi společností ADRIA GOLD, s.r.o. a druhými stranami mají přednost před těmito VOP. Uzavřením smlouvy odkazující na VOP je všechny smluvní strany považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy. 

II. Ustanovení týkající se kupních smluv

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouvy jsou uzavírány buď na základě kupních smluv, nebo závazných objednávek kupujícího adresovaných společnosti ADRIA GOLD, s.r.o. (dále jen „prodávající") 
v provozovně prodávajícího,
- telefonicky,
- písemně zaslaných poštou, emailem nebo faxem
- v elektronické podobě na www.adriagold.cz a zaslaných emailem, poštou nebo faxem
- ústně s obchodním zástupcem
2.2. Závazná objednávka kupujícího musí obsahovat: 
- identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení/obchodní firmu, bydliště/sídlo/místo podnikání, rodné číslo/ IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon a email kupujícího,
- přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
- termín dodání zboží
- způsob dodání zboží, 
- způsob úhrady,
- datum objednání
Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.
2.3 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká zejména situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající v těchto případech kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě, zpravidla s možností nahradit zboží obdobným, popř. jej nedodat vůbec.
2.4 Kupující je oprávněn závaznou objednávku stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze pokud již nedošlo k vychystání objednaného zboží a jeho naložení na expediční vozy prodávajícího, nebo předání objednaného zboží dopravci či jeho přípravě k expedici, pokud si kupující zajistil vlastní dopravu. V opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s poskytováním plnění.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas v souladu s přijatou závaznou objednávkou ve sjednaném místě plnění.
3.2. Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, převzetí písemně potvrdit na dodacím listě nebo jiném prodejním dokladu prodávajícího a v termínu splatnosti zaplatit za zboží kupní cenu dle sjednaných podmínek.

4. Cena 

4.1. Kupní cena zboží dodávaného kupujícímu v souladu se smlouvou je stanovena na základě ceníků/cen prodávajícího platných v době objednání zboží. Je povinností kupujícího seznámit se s platnými ceníky/cenami prodávajícího dostupnými v provozovně prodávajícího nebo u obchodních zástupců. V podrobnostech platí dohoda smluvních stran s obchodním zástupcem, kdy kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí. Kupující je srozuměn s tím, že vzhledem k charakteru a povaze zboží, které je v nabídce prodávajícího (potraviny), dochází k časté úpravě a změně prodejních cen v závislosti na vývoji dodavatelských cen potravin na trhu.
4.2. V kupní ceně není zahrnuto DPH, náklady na dopravu ani další možné náklady. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím nebo dohodou smluvních stran.
4.3. Co se týče nabídky prodávajícího v segmentu cukrářských zmrzlin, mražených krémů a točené zmrzliny platí, že pokud by došlo ke změně ceníků s ohledem na změnu výrobních a distribučních nákladů v souvislosti se zvýšením cen vstupních surovin, energií a materiálu atd., prodávající změny bez zbytečného odkladu oznámí kupujícímu. Prodávající je povinen aktualizované ceny zboží projednat a předložit kupujícímu v dostatečném předstihu. V případě nesouhlasu kupujícího s novým ceníkem je kupující oprávněn smlouvu vypovědět do 10 dnů od obdržení nového ceníku.

5. Platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

5.1. Kupující hradí platbu v hotovosti, na dobírku nebo bankovním převodem na účet prodávajícího podle data splatnosti uvedeného na prodejním dokladu, který je zaslán spolu se zbožím, eventuálně emailem nebo poštou Není-li způsob placení mezi stranami dopředu sjednán, určí tento způsob prodávající a vyznačí jej na prodejním dokladu.
5.2. Faktura obsahuje náležitosti v souladu s platnými právními předpisy. 
5.3. Za provedenou úhradu se považuje až její připsání na bankovní účet prodávajícího. 
5.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
5.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. Pokud je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

6. Dodání zboží

6.1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží zpravidla do 72 hodin od přijetí závazné objednávky, příp. záleží na dohodě smluvních stran
6.2. V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající na skladě, vyrozumí o této skutečnosti kupujícího a zároveň mu sdělí předpokládaný termín dodání zboží. Pokud kupující nevznese bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto vyrozumění námitky proti sdělenému předpokládanému termínu dodání, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.
6.3. Místem dodání zboží je skladovací rampa nebo jiné místo na provozovně kupujícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.
6.4. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží na své provozovně, v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.
6.5. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu v této souvislosti vznikly.
6.6. V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v sídle či provozovně prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listě nebo prodejním doklad jeho podepsáním oprávněnou osobou a otiskem razítka kupujícího. Veškeré případné změny v dodacím listě je kupující rovněž povinen potvrdit.
6.7. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 ObchZ: 
-     při převzetí zboží přímo v provozovně prodávajícího ihned po převzetí zboží,
-     při odeslání zboží ihned po předání dopravci.
Případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře je kupující povinen oznámit písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.
6.8. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na dodacím listu/přepravním listu/prodejním dokladu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést
-     na přepravní list dopravce, případně převzetí zboží jako celek odmítnout a přepravní list spolu s řidičem podepsat nebo
-     na reklamační protokol a tento společně s řidičem kupujícího podepsat
-     u externího dopravce uvést neshody a závady do přepravního listu, případně sepsat reklamační protokol, a spolu s řidičem jej podepsat Poté ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího.
Pokud nebude kupující postupovat v souladu s čl. 6. 7. a 6. 8. VOP, na pozdější zjevné vady zboží nebude brán prodávajícím zřetel. 

7. Sankce

7.1. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z celkové dlužné částky od prvního dne prodlení do zaplacení.
7.2. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 30 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od smlouvy. 
7.3. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

8. Ukončení kupní smlouvy

8.1. Smluvní vztah založený kupní smlouvou může skončit za níže uvedených podmínek dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
8.2.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je dvouměsíční a začne plynout prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v průběhu kterého byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
8.3. V případě podstatného porušení povinností kupní smlouvy kupujícím může prodávající od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícího. Za podstatné porušení smlouvy se pro účely smlouvy rozumí na straně kupujícího zejména 
pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny o více než 30 dní nebo
pokud kupující vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno s kupujícím insolvenční řízení,
8.4.  Kupující bere na vědomí, že prodávající je v případě prodlení s placením kupní ceny nebo při porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené kupní smlouvou oprávněn od smlouvy bez předchozí výzvy odstoupit.

III. Ustanovení týkající se nájemních smluv

9. Vznik nájemního vztahu

9.1. Nájemní vztah vzniká na základě nájemní smlouvy mezi společností ADRIA GOLD, s.r.o. (dále jen „pronajímatel“) a druhými stranami (dále jen „nájemce“).
9.2. Pronajímatel přenechává předmět nájmu za úplatu nájemci do užívání, nájemce jej do užívání přijímá a zavazuje se za něj zaplatit pronajímateli úplatu.
9.3. Nájemce, kterým je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, předkládá při uzavírání nájemní smlouvy výpis z živnostenského rejstříku a svůj občanský průkaz. Za nájemce, kterým je právnická osoba, předkládá osoba oprávněná jednat za nájemce výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby, který však nesmí být starší jednoho měsíce, svůj občanský průkaz a notářsky ověřenou plnou moc, pokud na jejím základě jedná za právnickou osobu. Nájemce si je vědom své povinnosti poskytnuté údaje průběžně aktualizovat a pronajímatel je oprávněn si pořídit kopie nájemcem předkládaných listin.
9.4. Předaný a užívaný předmět nájmu je po celou dobu užívání vlastnictvím pronajímatele. Nebezpečí škody za předané věci přechází na nájemce dnem podepsání nájemní smlouvy a převzetím zapůjčeného zařízení nájemcem. 

10. Poškození při převzetí předmětu nájmu

10.1. Veškerá případná poškození  předmětu nájmu přenechávaném pronajímatelem nájemci do dočasného užívání, musí být nájemcem uplatněny nejpozději v době převzetí nájmu a zaznamenány na předávacím protokolu, na kterém nájemce potvrzuje jeho převzetí. 

11. Nájemní doba

11.1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu na dobu sjednanou v nájemní smlouvě, v ostatních případech na dobu neurčitou. 
11.2. V případě, že je nájemní vztah sjednán v nájemní smlouvě na dobu určitou, může být prodloužen písemným dodatkem k nájemní smlouvě.
11.3. Nájemce je povinen převzít předmět nájmu dnem podpisu nájemní smlouvy, jinak na výzvu pronajímatele. Nájemce potvrdí převzetí předmětu nájmu podpisem předávacího protokolu. 

12. Podmínky užívání předmětu nájmu

12.1. Nájemce je povinen starat se o to, aby na předmětu nájmu nevznikla žádná škoda, dodržovat instrukce výrobce a podmínky a doporučení stanovené pronajímatelem. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti odcizení, zneužití nebo poškození. Porušením některých z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu.
12.2. Nájemce nesmí přenechávat užívání předmětu nájmu třetí osobě a provádět na něm změny a úpravy bez písemného souhlasu pronajímatele.
12.3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli všechny poruchy či závady, které se na předmětu nájmu projeví v době užívání a vyžadují opravu a to ihned po jejich zjištění. Pokud nájemce tuto povinnost nesplní, zodpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu tím způsobenou na předmětu nájmu.
12.4. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke kterému je určen, v souladu s pokyny pronajímatele, které mu pronajímatel při předání sdělí, a dále v souladu s nájemní smlouvou, čímž vzniká i závazek nájemce vrátit předmět nájmu pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu. 
12.5. Nájemce neodpovídá za opotřebení předmětu nájmu používáním, která vyplývají z běžného časového opotřebení, byl-li předmět nájmu používán dle pokynů pronajímatele a provozních nařízení daných výrobcem.
12.6. Nájemce nesmí dát předmět nájmu bez písemného souhlasu pronajímatele do podnájmu a nesmí jej užívat k jiným účelům, než je stanoveno výrobcem a nájemní smlouvou.
12.7. Nájemce dále zajistí řádnou údržbu předmětu nájmu na svůj náklad dle předaných pokynů pronajímatele a obsluhu předmětu nájmu proškolí, dále zajistí technické a hygienické předpoklady pro instalaci předmětu nájmu.
12.8. Pronajímatel může po předchozí výzvě nájemce navštívit a zkontrolovat stav předmětu nájmu a zacházení s ním, přičemž nájemce je povinen toto umožnit. 
12.9. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu v takovém stavu, který nebude bránit jeho bezproblémovému užívání a funkčnosti.
12.10. Pokud nájemce předá předmět nájmu jakýmkoliv způsobem poškozený, je prodávající oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5000 Kč
12.11. Nejpozději ke dni zániku práva užívat předmět nájmu je nájemce povinen jej vrátit do provozovny pronajímatele.
12.12. Písemnosti doručované pronajímatelem nájemci budou doručované na adresu jeho provozovny. V případě, že si nájemce písemnost na této adrese nepřevezme, považuje se písemnost za doručenou pátým dnem po jejím odeslání.

13. Nájemné

13.1. Nájemné je určeno individuálně, a to dohodou smluvních stran v nájemní smlouvě.
13.2. K nájemnému bude dále účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.
13.3. Každý kalendářní rok nájmu sjednaný dle této smlouvy se považuje dle § 21 odst. 10 zákona o DPH za dílčí plnění, tj. převod práv vzniká opakovaně vždy k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém nájem trvá, resp. k poslednímu dni trvání nájemního vztahu, pokud nájem skončí dříve než k 31.12. Nájemné včetně DPH za kalendářní rok bude fakturováno a jeho splatnost je vždy k 15. dni následujícího měsíce po měsíci, v němž byla vystavena faktura.
13.4. Nájemce je povinen hradit nájemné i za dobu, kdy je v prodlení s převzetím předmětu nájmu. 

14. Sankce

14.1. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
14.2. Pro případ prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu nejpozději ke dni zániku práva jej užívat je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. 
14.3. Uplatněním sankcí stanovených v čl. 13 těchto VOP není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody.
    
15. Ukončení nájemní smlouvy

15.1. Smluvní vztah založený nájemní smlouvou může skončit za níže uvedených podmínek dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
15.2.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je jednoměsíční a začne plynout prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v průběhu kterého byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
15.3. V případě podstatného porušení povinností nájemní smlouvy nájemcem může pronajímatel od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy nájemci. Za podstatné porušení smlouvy se pro účely smlouvy rozumí na straně nájemce zejména jakékoli, a to i jednorázové porušení ustanovení v čl. 12. této smlouvy nebo pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny o více než 30 dní nebo pokud se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného o více než 30 dní nebo pokud nájemce neodebírá od pronajímatele žádné zboží více jak 30 dní anebo neplní svůj odběrový závazek uvedený v nájemní smlouvě pokud nájemce vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno s nájemcem insolvenční řízení,
15.4.  Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je v případě prodlení s placením nájemného nebo při porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené nájemní smlouvou oprávněn od smlouvy bez předchozí výzvy odstoupit a předmět nájmu okamžitě odebrat či pověřit jejím vyhledáním a odebráním třetí osobu s tím, že náklady jdou k tíži nájemce. 

IV. Ostatní ujednání

16.  Závěrečná ustanovení

16.1. Jestliže kterékoli ustanovení těchto VOP bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP.
16.2. Pokud bude druhá strana v prodlení s úhradou déle než 35 dní, předá společnost ADRIA GOLD, s.r.o. řešení své pohledávky společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno-město. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle druhé straně předžalobní upomínku, za kterou je druhá strana povinna zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši 2 500 Kč.
16.3. Společnost ADRIA GOLD, s.r.o. je oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Na tuto změnu upozorní druhou stranu v rámci webové prezentace www.adriagold.cz vždy v časovém předstihu. Společnost ADRIA GOLD, s.r.o. je povinna vždy na webové adrese www.adriagold.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud druhá strana nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti ADRIA GOLD, s.r.o. svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou stranou odsouhlasenou a je vůči ní účinná dnem účinnosti změny VOP.
16.4. Všechny spory vzniklé ze závazkových vztahů, jejichž součástí jsou tyto VOP, nebo v souvislosti s nimi, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů. Všichni účastníci těchto právních vztahů či osoby za ně jednající prohlašují, že jsou oprávněni rozhodčí smlouvu dle zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, uzavřít. Rozhodcem ad hoc bude Mgr. Lukáš Míša, advokát, ev. č. ČAK 13498, jakožto osoba s právním vzděláním a s předchozími zkušenostmi s řešením majetkových sporů. Poplatek za rozhodčí řízení bude ve výši soudního poplatku, minimálně 7 000 Kč. K této ceně bude připočteno DPH. 
V případě zpětvzetí žaloby v celém rozsahu doručeného před vydáním meritorního rozhodnutí bude vrácena polovina zaplaceného poplatku, jinak se poplatek v případě zpětvzetí nevrací. Řízení bude vedeno v českém jazyce, písemně bez nařízení ústního jednání, rozhodčí nález bude odůvodněn. Výzvy či sdělení k vyzvednutí písemností budou vyvěšovány u rozhodce, nikoli na úřední desce soudu.
16.5. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky. 
16.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2013.
 

EET od 1.3.2017 - povinnosti poplatníka:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.